Milieubeleid

De directie is zich bewust van haar verantwoordelijkheid voor de zorg van een schoon en gezond milieu. De directiebeschouwt het zoveel mogelijk ontzien van het milieu als gevolg van haar bedrijfsactiviteiten als een van haar belangrijkste doelstellingen.
De directie streeft blijvend naar beheersing van de milieubelasting en vermindering van de milieueffecten van haar bedrijfsactiviteiten. Dit wordt gezien als een primaire verantwoordelijkheid van het management en als een taak van iedere medewerker. Het meten van de vooruitgang op het gebied van milieu wordt uitgevoerd door middel van een monitoringsprogramma.

Tenslotte stelt ons bedrijf zich ten doel, als uitvloeisel van het beleid, de productie van (rest)afval te minimaliseren en een nadelige invloed op de lucht, het water en de bodem als gevolg van het uitvoeren van de bedrijfsvoering te beperken door middel van een effectief milieuzorgsysteem:

  • Pijlers van het managementsysteem zijn doelmatigheid en doeltreffendheid van milieuprocessen gericht op het verlagen en het doelbewust verwijderen van de afvalstroom;
  • Daarnaast zijn doelmatigheid en doeltreffendheid van bedrijfsprocessen gericht op beheersing van risicovolle milieuprocessen en continue verbetering van het managementsysteem en organisatie als geheel;
  • Het managementsysteem is in overeenstemming met de ISO 14001 norm en is volledig verwerkt in het systeem;
  • Van alle medewerkers wordt verwacht dat zij volgens de vastgelegde en/of afgesproken werkwijze werken om zo het noodzakelijk geachte milieuniveau te handhaven;
  • Voldoen aan de geldende wet-, en regelgeving;
  • Een integraal onderdeel van dit beleid is het scheppen en in stand houden van een doeltreffend milieuzorgsysteem, afgestemd op de huidige activiteiten, waarbij de van toepassing zijnde wetgeving, aanverwante eisen en de norm ISO 14001 als uitgangs­punten dienen. 

De directie verklaart verantwoordelijk te zijn voor de uitvoering, bewaking en besturing van het vastgestelde milieubeleid en zal deze om de drie jaar herzien.

Het beleid kent de volgende doelstellingen:
–       Het voldoen aan de wettelijke eisen en regelgeving;
–       Het werken volgens de richtlijnen zoals gesteld in de laatst geldende ISO 14001 norm;
–       Het voorkomen van milieuvervuiling;
–       Het realiseren van de genoemde doelen welke jaarlijks worden geëvalueerd en bijgesteld door het management.

Directie: Maud Schilperoort
d.d. april 2023